Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  304.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Công văn 01/PGDĐT-VP về việc báo cáo sơ kết học kì I Năm học 2015-2016

  UBND HUYỆNNAMTRỰC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 01/PGDĐT-VP V/v báo cáo sơ kết học kì I Năm học 2015-2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Trực, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện. Để đánh giá kết quả đã đạt được trong học kì I, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ học kì II năm học 2015-2016,...

  CV Huong dan LHPTNL LANH DAO NHO TUOI.doc

  UBND HUYỆN NAM TRỰC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 248/PGDĐT-TH V/v Hướng dẫn tham gia Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học chủ đề “Người lãnh đạo nhỏ tuổi” cấp huyện năm học 2015-2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Trực, ngày 15 tháng 12 năm 2015 Kính gửi : Ông (bà) hiệu trưởng các trường TH trong toàn huyện. Căn cứ công văn số 1111/SGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 9...

  Kế hoạch số 272/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT về việc Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường

  Kế hoạch số 272/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT về việc Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường UBND HUYEN NAM TRUC PHONG GD&DT ceNG HoA xA Her cHU Ncsia vIET NAM DQc I0p - Trl do - Hanh phric siffkw-PGD-Dr I,'lam Tru'c, ngdy 0B thdng 0l ndm 2016 KE HOA.CH T0 cHUc RA euAN LAM vE sINH uot rntfoNc Nhim ti6p tpc huo'ng ung phong trdo thi dua "Ca na6'c chung sac xdy dqtng ltrdng th6n mo'i" do Thu tu6ng Chinh phu ph6t dOng vir thrc hi6n su chi...

  Phương án thi Tiếng Anh cấp huyện 2015-2016

  PH¦¥NG ¸N THI IOE CÊP HUYÖN N¡M HäC 2015 - 2016 Côm Tr­êng K3 K4 K5 Tæng Địa điểm Ban coi thi Trưởng ban Phã TB Gi¸m thÞ Kü thuËt viªn 1 Mỹ 19 18 22 59 Nam Mỹ NguyÔn ThÞ KiÒu TrÇn ThÞ Diu NguyÔn ThÞ Thu Hà Nguyễn Thị Vân 2 Điền 10 10 5 25 Nam Điền Vò Xu©n B×nh NguyÔn ThÞ TuyÕt NguyÔn ThÞ Nhài Lª ThÞ Ph­¬ng Xá 6 8 3 17 16 18 8 42 3 Tân 12 8 5 25 ...