Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  304.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2017

  CĐ TRƯỜNG TH NAM QUAN DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ: 2012 - 2017 STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ...

  Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2014-2016

  STT Họ và tên Chức vụ GC ...

  Tiêu chí thi đua năm học 2015 - 2016

  c¸c tiªu chÝ thi ®ua Cho cb-gv tr­êng tiÓu häc nam quan N¨m häc 2015 - 2016 1. Ngµy giê c«ng: 10® (Häc kú I, II) - NghØ 1 buæi kh«ng cã lý do: Trõ 10® - §i muén 1 lÇn trõ 0,5® (muén giê d¹y) - §i muén giê truy bµi 2 lÇn hoÆc nghØ 1 buæi cã lý do trõ 0,5®. * Chó ý: TÝnh c¶ chiÒu thø 7 – SHCM vµ luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp, c¸c c«ng viÖc ®­îc giao kh¸c cho GV...